GPDR verklaring

Privacyverklaring

Algemeen

Als WTC JONG EN FIT ZELE VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

WTC JONG EN FIT ZELE VZW

Zetel:  Cederlaan 10 Zele

Emailadres: bestuur@jongenfitzele.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WTC JONG EN FIT ZELE VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de WTC JONG EN FIT ZELE VZW (uitvoering overeenkomst)

 • ter promotie van de wielersport (gerechtvaardigd belang)

 • het versturen van nieuwsbrieven, forum berichten en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens betreffende partner voor noodsituaties (indien van toepassing): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, bloedgroep, aansluiting mutualiteit.

 • Indien van toepassing : functie binnen de vereniging.

 • Beeldmateriaal :  er worden foto’s en video gemaakt tijdens de activiteiten van de club

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Verantwoordelijken van de club : voorzitter, secretaris, overige bestuursleden, organisatoren van evenementen ( toertochten,..)

Verstrekking aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo geven we gegevens door aan een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet-omgeving (webhosting)

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • deelname aan activiteiten/ritten verzorgd door andere organisaties

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan degene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden-ontvangers

We geven momenteel geen gegevens door aan een derde partij (ontvanger).

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden-ontvangers indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

WTC JONG EN FIT ZELE VZW  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

WTC JONG EN FIT ZELE VZW  verbindt zich ertoe de algemene gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van het lid binnen de club.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens WTC JONG EN FIT ZELE VZW  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik;

 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord-beleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijziging privacyverklaring

WTC JONG EN FIT ZELE VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018